FK Meteor Praha VIII

U Meteoru 3, 180 00 Praha 8, IČO: 49626183

———————————————————————–

zadávací  podmínky

pro  uchazeče 

o veřejnou zakázku malého rozsahu


——————————————

„FK Meteor Praha VIII,

rekonstrukce okolí travnatého hřiště sportovního areálu Libeň“


———————————————————————-

1.        Identifikace zadavatele

Zadavatel                           FK Meteor Praha VIII

Sídlo                                  U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

Zastupuje                           ing. Miloslav Volf – předseda FK

                                      49626183

tel./fax                                603 841 122, email: pavel.stehlik@fkmeteorpraha.cz         

2.        Forma zadání veřejné zakázky

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3.        Předmět veřejné zakázky

Předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce okolí travnatého hřiště sportovního areálu Libeň“. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je úprava povrchu okolí hřiště, omítek, záchytných sítí, zemní práce atd.

4.        Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky:

1 375 000,- Kč s DPH

5.         Doba plnění

Termín zahájení plnění je stanoven na 10. 8. 2012 a termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je stanoven do 31. 10. 2012.

6.         Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, jmenovaná zadavatelem, dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

7.         Podání cenových nabídek

Místem pro podání cenových nabídek je FK Meteor Praha VIII, U Meteoru 3, 180 00 Praha 8. Písemné nabídky mohou být podány osobně po předchozí telefonické domluvě se zástupcem zadavatele v sídle zadavatele nebo zaslány doporučenou poštou na adresu zadavatele, rozhodující je okamžik převzetí cenové nabídky zadavatelem.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s požadavky zadavatele uvedenými v těchto zadávacích podmínkách.

Nabídky musí být doručeny v  zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem a podpisem uchazeče a dále nápisem :

 FK Meteor Praha VIII – Rekonstrukce okolí travnatého  hřiště v areálu Libeň“

—-  NEOTVÍRAT —-

7.  Lhůta pro podání cenových nabídek

Lhůta pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dne 3. 8. 2012 v 10.00 hod.

8.  Požadavky na splnění kvalifikace

     (ustanovení § 50 odst. 1 písm. a), b), c) d) zákona č. 137/2006)

8.1. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :

a)      Uchazeč/zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba musí tento předpoklad statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)      Uchazeč/zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)      Uchazeč/zájemce v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)     Vůči majetku uchazeče/zájemce neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

e)      Uchazeč/zájemce není v likvidaci,

f)       Uchazeč/zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)      Uchazeč/zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

a)      Uchazeč/zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

b)      Uchazeč/zájemce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

c)      Uchazeč/zájemce není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení

8.2. Profesní kvalifikační předpoklady § 54 písm. a), b) d)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží :

a)      výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, za předpokladu, že je do tohoto    rejstříku či evidence zapsán – uchazeč v nabídce předloží neověřenou kopii

b)      doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. živnostenský list, či listy nebo koncesní listina či listiny – uchazeč v nabídce předloží neověřenou kopii

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením neověřené kopie ne starší 90 dní (§ 57 odst. 2 z.č. 137/2006 Sb)

8.3. Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku

8.4. Technické a kvalifikační předpoklady § 56 odst. 3, písm. a),b),f)

K prokázání splnění technických a kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložení těchto dokladů :

-       seznam významných stavebních prací obdobného charakteru, provedených dodavatelem za posledních pět  let, z toho alespoň 5 nejvýznamnějších akcí obdobného typu, každá z nich nad 500.000,- Kč bez DPH, včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění zakázky. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně (§ 56 odst. 3 písm. a) zákona).

-       Přehled pracovních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici (§ 56 odst. 3 písm. f) zákona).

-       Předložení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky ( ISO 14001) (§56 odst. 3 písm. d) zákona)

8.5. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem z níž vyplývá závazek subdodavatele

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

8.6. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 8.4. použije obdobně.

8.7. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 8.6. společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (§ 51 odst. 6 zákona).

8.8.Součástí nabídky musí být rovněž :

-       podle § 68 odst. 3, písm a)

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

-       podle § 68 odst.3, písm. b)

má-li dodavatel formu akciové společnosti seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

-       podle § 68 odst.3, písm.c)

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

-       podle § 68 odst. 2

prohlášení uchazeče o tom, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami výzvy, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti a s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je.

9.  Obchodní podmínky

Po provedení díla, předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu na celou částku za provedení díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 dnů. Přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem a protokol o předání a převzetí díla objednatelem.

Cenu za dílo lze překročit pouze při změně daňovým předpisů, v případě zvýšení zákonné DPH. Obdobně bude postupováno i v případě snížení DPH. Záruční dobu požaduje zadavatel v délce 60 měsíců.

Shora uvedené obchodní podmínky budou zapracovány do návrhu smlouvy o dílo, kterou dodavatel předloží zadavateli ve své nabídce.

10.  Variantnost nabídek

Nabídková cena bude stanovena dle těchto zadávacích podmínek, zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

11. Zadávací podklady

Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku tyto zadávací podklady:

·           výzva uchazečům se zadávacími podmínkami

·           zadavatel seznámí uchazeče s předmětem plnění při prohlídce místa plnění dne 20. 7. 2012ve 14.00 hod., se srazem účastníků před hlavním vstupem do areálu FK Meteor Praha VIII,  kontakt : Pavel Stehlík, tel: 731 124 262.

12. Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku zpracovali nabídku dle níže uvedených podmínek :

·           Nabídka na realizaci předmětu veřejné zakázky bude obsahovat vyplněný krycí list, kde bude uvedena nabídková cena. Krycí list nabídky bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.

·           Nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány lhůtou 60 dnů.

·           Nabídka bude zpracována v českém jazyce, zabezpečena proti možné manipulaci.

    13. Požadovaná struktura svazku nabídky

    - název zakázky

    - identifikační údaje uchazeče

    - krycí list nabídky

    - doklady prokazující splnění kvalifikace

    - rozpočet

    - návrh smlouvy o dílo

    - další požadované doklady

    - prohlášení o vázanosti nabídkou

    - prohlášení o počtu listů nabídky

14. Práva zadavatele:

-       zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídek bez udání důvodu.

-       zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění.

-       zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí stavby, které nebyly realizovány.

-       zadavatel si vyhrazuje možnost záměny použitých materiálů, výrobků a řešení povrchů.

-       zadavatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.

-       zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením.

Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí ustanovením zákona o veřejných zakázkách a Obchodním zákoníkem.

V Praze dne 17. července 2012                                                  za FK Meteor Praha VIII

                                                                                                        Ing. Miloslav Volf v.r.